‘നിങ്ങൾ പാകിസ്താൻകാരാണോ? ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിക്കണം |Sanali Phogat

‘നിങ്ങൾ പാകിസ്താൻകാരാണോ? ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിക്കണം |Sanali Phogat


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *